webTesty.sk   Obchodné podmienky


Popis funkčnosti

Konto užívateľa:
 • pre vytvorenie konta užívateľa, je potrebné najprv vytvoriť skupinu do ktorej bude užívateľ patriť
 • jeden užívateľ môže byť pridaný do viacerých skupín (zakaždým sa však počíta ako ďalší užívateľ)
 • ak má užívateľ vytvorených viac kônt vo viacerých skupinách, može sa prihlasovať s jedným ID ak si vyberie túto možnosť v správe konta pre vybrané kontá
 • jedna firma môže mať vytvorený ľubovolný počet skupín, s rôznymi názvami
 • testy sa zdieľajú v rámci každej skupiny (je ich možné vytvárať, meniť a opravovať)
 • možnosť skryť a odkryť zobrazovanie konkrétneho testu pre skupinu
 • každá skupina môže mať definovaných maximálne dvoch správcov
 • každý správca skupiny môže meniť nastavenia skupiny, meno a heslo skupiny, heslo ostatných členov skupiny a aktivovať a dekativovať ostatných členov skupiny
 • každý užívateľ, ktorý nie je správcom skupiny, si môže meniť vlastné údaje a heslo
 • Vytvorenie testu:
 • test môže mať ľubovolný počet otázok
 • pre každú otázku sa môžu definovať možnosti alebo odpovede, ktoré zadáva priamo testovaná osoba
 • ku každej otázke sa môže pridať obrázok vo formáte jpg alebo png
 • obrázok môže mať maximálnu veľkosť 250 kB a po vložení sa zobrazí maximálne vo veľkosti 800 pixelov
 • maximálny počet možností alebo odpovedí na jednu otázku je 20
 • pre každú otázku si môžete vybrať rôzny počet možností alebo odpovedí
 • správne možnosti alebo odpovede sa uvedú pri zadávaní testu
 • body sa môžu prideliť možnosti, odpovedi alebo správne zodpovedanej otázke
 • body môžu byť záporné alebo kladné desatinné čísla s jedným desatinným miestom
 • body môžu byť pridelené aj nesprávnej odpovedi (napr. záporné)
 • Parametre testu:
 • každý test dostane pri vytvorení ID, ktorým je neskôr identifikovaný
 • pokiaľ chcete test vykonávať, musí mať vyplnené heslo, ktoré je potrebné zadať spolu s ID testu
 • každý test je tiež možné spustiť priamym linkom, ktorý si môžete umiestniť aj na svojej stránke
 • možnosť definovať inštrukcie, ktoré sa zobrazia pred vykonaním
 • možnosť vybrať rozsah a počet otázok, ktoré sa majú pri testovaní zobrazovať
 • vybraný počet otázok sa vyberá pri každom spustení testu náhodne
 • možnosť meniť poradie otázok náhodne
 • možnosť meniť poradie možností pre otázku náhodne
 • pre každý test sa definuje časový limit na vykonanie testu
 • testovaná osoba má možnosť test vykonať do konca aj po uplynutí časového limitu (bude mať zobrazenú informáciu: časový limit vypršal)
 • otázky vykonané po časovom limite budú pri vyhodnotení označené a automaticky im bude pridelený počet bodov 0
 • *možnosť exportovať vybraný test a importovať ho pre inú skupinu alebo firmu
 • *možnosť spojiť dva alebo viacej testov do nového testu
 • Vyhodnotenie:
 • pred vykonávaním testu je potrebné zadať meno a priezvisko testovanej osoby
 • pred vykonaním testu je ďalej možné zadať identifikáciu osoby (napr. triedu pre školy), na základe čoho sú delené aj výsledky testov
 • ďalej je možné zadať e-mail, na ktorý môže pedagóg po opravení testov odoslať výsledok, skúšanej osobe
 • testy môže opravovať každý, kto patrí do skupiny, ktorej užívateľ vytvoril test
 • pre vybraný test, meno testovanej osoby a identifikáciu sa zobrazí konkrétny vykonaný test danou osobou
 • v teste je vidno zvolené možnosti, či vyplnené odpovede danou osobu, chybé možnosti či odpovede, počet bodov, správnosť otázky a či bol test vykonaný po časovom limite
 • pre každú otázku je možné meniť správnosť celej otázky a celkový počet bodov za otázku
 • pre otázky nie je možné meniť odpovede zadané testovanou osobou a správnosť jednotlivých možností alebo odpovedí
 • správnosť každej odpovede sa porovnáva s odpoveďou zadanou pri vytváraní testu exaktne
 • pre vykonaný test je možné povoliť opätovné vykonanie pre konkrétnu osobu
 • po opätovnom vykonaní testu sa výsledky za prvý test nestratia
 • každý test sa vyhodnocuje percentuálne na základe získaných bodov z maximálneho možného počtu
 • na základe percentuálnej úspešnosti je možné, pre každý test vytvoriť samostatnú stupnicu
 • stupnica môže obsahovať slovné alebo číselné vyhodnotenie v závislosti od dosiahnutej úspešnosti
 • Tlačové výstupy:
 • pre konrétny typ testu s percentuálnou úspešnosťou jednotlivých tried (identifikácie testovanej osoby)
 • pre konrétnu triedu s percentuálnou úspešnosťou jednotlivých testovaných osôb
 • všetky vykonané testy s vyhodnotením pre konkrétnu triedu
 • *štatistiky za zvolené obdobie či identifikáciu (triedu)
 • *štatistiscké ukazovatele úspešnosti žiakov a jednotlivých otázok
 • Bezpečnosť:
 • prihlasovanie pedagóga prihlasovacím ID a heslom (minimálna dĺžka 6 znakov)
 • automatické deaktivovanie konta pedagóga po 5 neúspešných pokusoch o prihlásenie
 • *možnosť použitia grid karty pri prihlasovaní pedagóga
 • vykonávanie testov možné iba po zadaní ID testu a hesla testu
 • pri vykonávaní testu sa zaznamenáva IP adresa testovaného a čas testovania
 • čas vykonávania sa kontroluje na databázovom serveri, z klientskej stanice ho nie je možné ovplyvniť
 • vždy sa zaznamenáva reálny čas vykonania testu
 • po presune na ďalšiu otázku, už nie je možné odpovedať na predošlú otázku
 • test je možné pre konkrétne meno vykonať iba raz, ďalšie vykonanie musí povoliť pedagóg
 • možnosť zakázať alebo povoliť vykonávanie testu (napr. povoliť iba na čas potrebný na vykonanie)
 • logovanie všetkých prihlásení pedagóga
 • logovanie všetkých opráv v teste
 • * rozšírená funkčnosť dostupná iba pre PLATENÚ službu

  Cenník

 • Služba sa vzťahuje na skupinu. Za každú skupinu sa účtuje poplatok uvedený v cenníku. Ceny sú uvedené bez DPH.
 • Firma alebo fyzická osoba môže mať vytvorený neobmedzený počet skupín. Počet užívateľov sa počíta pre skupinu.
 • Registrácia je bezplatná! Používanie aplikácie je bezplatné pokiaľ používate BEZPLATNÚ službu (predvolené nastavenie).
 • Službu si môže zmeniť každý administrátor skupiny sám. Po zmenení služby Vám bude vystavená a odoslaná faktúra na novú službu, podľa aktuálneho cenníka. Pri zmene služby na nižšiu sa vystaví nová faktúra až po uplynutí platnosti predošlej služby.

 • Názov služby Maximálny počet používateľov Maximálny počet testov Funkčnosť Reklamy Ročný poplatok
  BEZPLATNÁ 3 10 obmedzená s reklamami bezplatne
  PLATENÁ neobmedzene neobmedzene úplná bez reklám € 99

  Kariéra

  Pozícia:
 • Obchodný zástupca pre distribúciu webových aplikácií.

 • Naše požiadavky na uchádzačov:
 • Základná znalosť práce s počítačom a s internentom,
 • kladný vzťah k províznemu predaju,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, serióznosť.

 • Produkt:
 • Ponákame atraktívne produkty (webové aplikácie), ktoré poskytujú komplexné služby pri najvyššej kvalite za minimálne náklady pre užívateľov.

 • Pre uchádzačov ponúkame:
 • Pre obchodných zástupcov ponúkame nadštandardné ohodnotenie za uzavreté obchody, výkonnostný bonus zo skupinového objemu, slobodu a voľnosť pracovného času, ...

 • Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala alebo máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás telefonicky, alebo pomocou e-mailu uvedenom v kontakte.
 • Kontakt

  © 2009 Web Web, v.o.s., Čilistovská 3, 931 01 Šamorín, Slovenská Repubilka, IČO: 44734921
  e-mail: webtesty@webtesty.sk
  mobil: +421 (0)911 767676